notícies

Signat un codi de bones pràctiques pioner per la qualitat en la contractació pública

11/12/2015

Deu organitzacions que representen el sector de l'atenció a les persones i que inclouen món empresarial, sindical, professional i del tercer sector social han firmat (11/12/2015) amb el Govern de la Generalitat el Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d'atenció a les persones, un document pioner en les seves característiques que intenta garantir la qualitat en la prestació d'aquests serveis. Durant l'acte de signatura, la Vicepresidenta del Govern en funcions i Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va assegurar que el codi determinarà alguns dels continguts de la futura llei de contractes del sector públic català, que l'actual Govern té intenció d'impulsar.

En qualsevol cas, l'aprovació del codi generarà de forma automàtica una instrucció interna del Govern adreçada a tots els funcionaris de l'administració autonòmica encarregats de licitar contractes públics per tal que segueixin les pautes i reconamancions que s'hi expressen. Aquest anunci el va fer la directora de l'Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública, Teresa M. Pitarch, que ha liderat des d'aquest organisme el procés de negociació i redacció del document. D'aquesta manera, el codi de bones pràctiques, que és a la pràctica un catàleg d'orientacions per a la tramitació dels expedients de contractació, es convertirà en una patua d'obligat compliment per als òrgans contractants depenents de la Generalitat de Catalunya. Neus Munté va assegurar, a més, que es promourà la signatura d'acords amb entitats municipalistes com les diputacions i les associacions de municipis, per tal que el codi s'apliqui també en la pràctica quotidiana de l'administració local.

L'Acellec, que ha estat una de les organitzacions firmants del codi, va participar en l'acte de signatura, que va tenir lloc l'11 de desembre de 2015, al Palau de la Generalitat. Destaquem tot seguit algun dels aspectes més remarcables del document:

  • Respecte per les condicions laborals dels professionals implicats i referència explícita a les condicions pactades en els convenis sectorials corresponents en cada cas.
  • Limitació explícita de les millores contractuals, especialment les consistents, directa o indirectament, a hores de servei sense cost.
  • Es recomana que el preu no tingui un pes específic superior al 40% i se suggereix una fórmula per la valoració de les ofertes econòmiques que evita que diferències poc significatives en el preu es tradueixin en puntuacions notòriament desproporcionades.
  • Possibilitat de fer la valoració de les propostes en dues fases de forma eliminatòria, eliminant en un primer moment les que no arribin a un llindar de qualitat tècnica suficient; evitant que una mala proposta d’intervenció pugui resultar adjudicatària per un baix preu.
  • Consideració com a paràmetre objectiu per valorar ofertes anormalment baixes o desproporcionades la indicació d’un preu inferior als costos salarials mínims per categories o grups professionals segons el conveni laboral vigent, que haurà d’estar degudament identificat en els documents reguladors de la contractació.
  • Compromís de totes les parts per difondre el Codi a totes les administracions públiques catalanes per tal que pugui ser assumit com a propi i anar estenent les bones pràctiques

Podeu consultar el document complet en el següent enllaç.

Codi de Bones Pràctiques per a la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones

La signatura del codi ha estat la culminació d'un procés de pràcticament dos anys, impulsat inicialment per les entitats signants, davant de la constatació que els procediments de contractació pública tenen moltes mancances i promouen per defecte serveis en els quals es prima el preu per damunt de la qualitat. Les entitats van firmar l'estiu de 2014 un acord per la millora de la contractació pública en el qual expressaven una llarga llista de reivindicacions. El President de la Generalitat, Artur Mas, va rebre les entitats al Parlament de Catalunya l'octubre del mateix any, i pocs dies després es posava en funcionament un grup de treball integrat per les onze entitats, per la Oficina de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública (OSACP) i per representants dels departaments de la Generalitat implicats en aquests tipus de serveis.

El grup de treball va finalitzar la redacció del codi entre la primavera i l'estiu de 2015. Les eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre van fer retardar la signatura del document, que finalment es va poder concretar l'11 de desembre de 2015. Les entitats impulsores del procés de negociació i finalment firmants del codi són les següents:

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
La Unió, Associació d'Entitats Sanitàries i Socials
Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal (ASADE)
Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR)
Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec)
Comissions Obreres de Catalunya
Unió General de Treballadors de Catalunya
Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya