Codi ètic


CODI ÈTIC

 

Principis i valors que assumeixen les empreses associades a
l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura,
la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural,
l’Escola de Formació de l’Acellec (Efa)
i els col·laboradors estables de les tres organitzacions

 

Descarregueu-vos el Codi ètic
en format PDF aquí

Descarregueu-vos el pòster
del Codi ètic aquí

 


L’Acellec és una associació patronal d’empreses d’educació, lleure i cultura amb vocació d’agrupar i liderar l’actuació conjunta de totes aquelles societats mercantils que operen en l’àmbit territorial català i que dediquen la seva activitat a l’educació en el lleure i a la gestió i promoció de la cultura de proximitat, d’acord amb uns paràmetres de qualitat pedagògica i cultural elevats.

Les organitzacions associades a l’Acellec es comprometen a complir aquest Codi Ètic que, tal com estableixen els seus estatuts, és d’obligat compliment per a aquelles empreses que sol·licitin l’ingrés a l’entitat.

És així com, tant els òrgans i càrrecs electes de representació i gestió de l’Acellec, com les comissions de treball creades per a desenvolupar determinats projectes, estudis o serveis, com la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, com l’Escola de Formació de l’Acellec (EFA), com les organitzacions associades, com els col·laboradors estables de les tres organitzacions, es comprometen a complir els següents principis i a treballar activament per tal que els valors que hi estan associats siguin una realitat en el conjunt del sector.
 


Sobre la pertinença a l’Acellec
 

Els socis de l’Acellec estan donats d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques, amb CNAE corresponent a alguna de les següents activitats, que s’emmarquen en l’àmbit genèric dels serveis d’atenció a les persones:

 • Serveis educatius vinculats a centres d’ensenyament (menjadors escolars, activitats extraescolars, acolliments fora d’horari docent, suport educatiu a alumnes amb necessitats especials, sortides escolars, acompanyament en transports escolars)
   
 • Serveis de lleure educatiu (casals infantils i juvenils, casals d’estiu, centres d’esplai o lleure educatiu, casals o serveis d’esport educatiu, activitats de lleure educatiu amb immersió en idiomes, parcs infantils)
   
 • Estades en cases de colònies, albergs juvenils, aules o granges de natura o equipaments similars (colònies escolars, colònies de vacances, colònies familiars, serveis i programes pedagògics per a cases de colònies, activitats de dia en cases de colònies, activitats educatives en entorn natural, activitats esportives i/o educatives en entorn natural)
   
 • Gestió d’equipaments culturals de proximitat o socioculturals (centres cívics, cases de cultura, casals juvenils o infantils i ludoteques, centres de creació artística de base)
   
 • Gestió de programes i serveis de cultura de proximitat amb tasques de dinamització temàtiques o amb atenció a col·lectius o franges d’edat específiques (envelliment actiu, casals infantils, polítiques de joventut, serveis d’informació juvenil, interculturalitat, igualtat de gènere, promoció o dinamització del joc)
   
 • Gestió de programes i serveis de proximitat en equipaments museístics i expositius i de difusió del patrimoni cultural i natural.

 

L’activitat econòmica de les empreses associades s’exerceix de manera preferent o significativa en algun dels àmbits enumerats en el punt anterior a través de qualsevol forma jurídica mercantil (autònoms, societat civil privada, societat limitada, societat anònima, societat anònima laboral, cooperativa de treball associat o altres de naturalesa similar).

Les organitzacions en fase de constitució empresarial poden formar part de l‘Acellec acordant amb la Junta Directiva un termini variable de transició que en cap cas superarà els dotze mesos a partir de la data d’ingrés a l’entitat.


 

Compromisos
 

 • L’Acellec i les seves empreses associades es comprometen amb el país en l’impuls de l’activitat econòmica i la generació de riquesa, el desenvolupament dels sistemes educatiu i cultural, la seva defensa com a drets socials, la promoció de la llengua catalana i la lluita contra les desigualtats.
 • Allò que defineix el sector que representa l’Acellec és el caràcter educatiu i cultural de la seva activitat, de manera que tots els serveis i prestacions derivades de l’activitat empresarial dels seus socis contemplen un projecte educatiu o de promoció cultural.
 • Els socis de l’Acellec assumeixen el compromís de treballar conjuntament per la consolidació del sector com una realitat estable i significativa, que s’ha de dotar d’instruments de coneixement, anàlisi, relació i interlocució amb l’administració i tota mena d’agents socials.
 • L’Acellec i les seves empreses associades col·laboren amb administracions, institucions acadèmiques i organitzacions socials per a la realització d’estudis, impuls de projectes de recerca i desenvolupament de models per a la millora dels sistemes educatiu i cultural del país.
 • Cal impulsar la plena professionalització de l’activitat del sector a través de la qualitat en la gestió, tant de les organitzacions empresarials que l’integren com dels treballadors i treballadores que hi desenvolupen la seva tasca quotidianament.
 • Les empreses associades a l’Acellec apliquen de forma general i preferent el Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, tot i acceptant el seguiment d’altres convenis que regulin àmbits necessàriament associats a les activitats o serveis prestats.
 • Les empreses associades es comprometen a respectar el conveni sectorial de referència en l’exercici de la seva activitat econòmica, a impulsar la seva generalització en el conjunt del sector i a promoure el respecte íntegre del seu clausulat en tots els espais d’interlocució i influència en els que pugui intervenir.
 • Les empreses associades a l’Acellec respecten en tot moment la legislació vigent i totes les normatives derivades de l’activitat del sector, incloent de forma específica tots els requisits legals en matèria de qualitat, seguretat, prevenció de riscos laborals i impactes ambiental que produeixin les seves activitats, amb estricte compliment de les obligacions tributàries.
 • L’Acellec i la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural ofereixen eines i recursos als associats per tal de millorar els serveis que presten als seus clients, amb voluntat de cobrir plenament les seves necessitats i demandes.


                                    

Principis i valors

 

 • L’activitat econòmica dels associats inclou com a valor essencial la contribució al benestar de la comunitat i al progrés material, social i cultural dels seus integrants.
 • Les empreses associades preserven i defensen sempre el caràcter públic del serveis que gestionen per encàrrec de l’administració
 • Les organitzacions associades contribueixen a mantenir un nivell elevat de formació dels treballadors del sector, amb actualització permanent de coneixements, millora continuada d’aptituds i incorporació habitual d’innovacions tècniques i metodològiques.
 • Les empreses associades a l’Acellec promouen el respecte al medi ambient, tot impulsant mesures que contribueixin a la seva preservació i que minimitzin l’impacte que eventualment pugui tenir l’activitat que realitza la pròpia organització i els seus associats.
 • L’Acellec defensarà el drets dels seus associats i del conjunt del sector amb absoluta transparència en totes les seves actuacions, fent pública la seva interlocució amb les diferents administracions i actuant com a grup d’interès en el marc de la legislació i regulacions que en cada moment siguin vigents.
 • Les empreses associades vetllen per la qualitat en el treball i per les condicions materials i físiques amb què es desenvolupa la tasca de totes les persones implicades en l’organització, així com fer seguiment estable del manteniment i actualització de sistemes de gestió de qualitat, estiguin o no certificats.
 • Les empreses associades treballen activament pel respecte a la diversitat en totes les seves expressions (cultural, de gènere, ètnica, lingüística, sexual, ideològica, nacional, moral i religiosa), a través de la pròpia activitat i en tots els espais de relació i influència social que pugui tenir.
 • Les empreses associades promouen la igualtat de drets de persones i organitzacions amb independència de les seves característiques i condicions específiques, i mantenen una especial vigilància per fer possible la lliure i lleial competència en l’exercici de l’activitat econòmica.
 • Les empreses associades prioritzen la prestació dels serveis a què dediquen la seva activitat econòmica amb qualitat i professionalitat per damunt de qualsevol altra consideració, tot garantint la seva viabilitat i sostenibilitat.
 • L’Acellec i els seus associats promouen, en la mesura de les seves capacitats i disponibilitats, projectes de responsabilitat social que contribueixin a reduir les desigualtats socials i a garantir els drets dels col·lectius desfavorits.
 • L’Acellec i els seus associats faciliten el desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria econòmica vinculats al seu sector tot acompanyant els titulars per garantir que incorporen aquests principis i valors i la prestació amb qualitat i professionalitat dels seus serveis.
 • Els socis de l’Acellec promouen i fan seguiment del nivell de compliment del principis expressats en aquest codi deontològic en les pròpies organitzacions i en la resta d’empreses associades.


L’incompliment d’aquest Codi Ètic per part d’una empresa associada a l’Acellec podria implicar, d’acord amb l’article 10.8 dels Estatuts de l’entitat, l’inici d’un procediment de sanció o expulsió.

Aquest Codi Ètic ha estat aprovat explícitament per la Junta Directiva de l’Acellec, màxim òrgan executiu, celebrada el 24/05/2016 i ratificat en l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 09/06/2016.