Comissions de treball

L'Acellec promou tant com pot la participació de totes les empreses associades en els projectes que desenvolupa i en la presa de decisions. 

És per aquesta raó que el treball intern de l'entitat s'organitza a través de comissions de treball que aborden totes les qüestions essencials de la nostra actuació col·lectiva, amb un grau elevat d'especialització.

Els representants de les empreses associades poden participar lliurement a qualsevol comissió que sigui del seu interès, sense límit. 

En l'actualitat hi ha les següents comissions de treball en funcionament.
 

Comissió de conveni

L'Acellec representa les empreses de lleure educatiu i cultura de proximitat en la Mesa de Negociació del Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Actualment es mantenen obertes les converses per acordar el IV Conveni. La Comissió de conveni de l'Acellec compta amb sis membres (dos pel sector educatiu, dos pel sector colonies i dos pel sector de cultura de proximitat) i dos assessors. Aquests membres són la representació paritària a la mesa de negociació, al costat de les patronals ACCAC (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya) i La Confederació, patronal del tercer sector social de Catalunya. A la mesa hi tenen representació també els sindicats CCOO, UGT i USOC.

 

Comissió Acellec Digital

La transformació digital és una de les linies de treball prioritàries de l'Acellec, amb la intenció d'oferir eines i suport a les empreses associades per incorporar la tecnologia i les xarxes d'informació i comunicació a la seva activitat. En l'actualitat estem treballant en la generació d'una plataforma digital per canalitzar i adaptar al sector la multitud d'opcions que ens ofereix aquest món. Tot i que el projecte abastarà totes les associades, la comissió l'integren inicialment les micro i petites empreses, que tot sovint no compten amb una estructura suficient per abordar en solitari projectes d'aquesta dimensió. Una dotzena d'empreses sumen esforços en aquest àmbit de treball. 

 

Comissió de temps de migdia

El projecte educatiu del temps de migdia és una part essencial del sistema escolar i la garantia de qualitat és, en bona part, a les mans de les petites i mitjanes empreses, que van ser pioneres a l'hora d'estructurar el model actual. La comissió treballa per crear un model de servei que es pugui traslladar al futur Decret de Menjador Escolar, per assegurar la qualitat alimentària amb productes de proximitat i ecològics, per garantir la inclusivitat del servei, atenent correctament a tots les alumnes, per promoure una bona praxi en la contractació pública del servei i per tenir cura dels treballadors del sector.

 

Comissió de centres cívics

El paradigma dels equipaments de proximitat, especialitzats en la mediació cultural i en la promoció del treball comunitari són els centres cívics. Són els serveis públics que reben la millor valoració dels usuaris, i els pioners de l'actual model de gestió van ser els emprenedors del sector de la cultura de proximitat. Malgrat tot, queden molts temes per resoldre per assegurar que el sistema de contractació públic no en perjudica la qualitat, per unificar criteris entre les diferents administracions i regular adequadament les categories professionals dels seus treballadors. A tot això es dedica la comissió de centres cívics de l'Acellec.

 

Comissió d'activitats extraescolars

L'educació va molt més enllà de les aules i de l'horari docent de l'ensenyament reglat. El lleure educatiu ha modelat també una extensa i variadíssima oberta d'activitats extraescolars que contribueixen a l'educació d'infants i joves i al seu benestar emocional. Tot i que en la teoria tothom ho reconeix, a la pràctica els professionals i les petites empreses dedicades a les extraescolars queden oblidats. No hi ha cap regulació que les empari, cap disposició formal de l'adminsitració en reconeix l'existència, ningú no recull dades sobre la seva activitat i costa trobar criteris de mínims sobre la seva qualitat. Ningú no ho ha fet fins ara. Però l'Acellec ja s'hi ha posat, i treballa tots aquests asepctes des d'aquesta comissió.

 

Comissió de robòtica educativa

El futur ja ha arribat. La programació i la robòtica educativa connecten el món de l'educació amb la ciència, estimulen les vocacions tecnològiques d'infants i joves i contribueixen decisivament a la superació de la bretxa digital. Però, com passa tot sovint, la petita i mitjana empresa que detecta i atén noves necessitats socials tarda molt a rebre el reconeixement que mereix i necessita la seva tasca. Aquest espai d'activitat econòmica no té encara paraigües que l'empari a l'administració, i tot el seu potencial queda aturat per les dificultats d'encaix en el sistema educatiu. Formació i habilitació de professionals, criteris de qualitat en els tallers i cursos, cooperació amb els centres educatius, reconeixement com a sector i regulació de barems de qualitat. Aquesta comissió de l'Acellec s'ha obert també a empreses no associades. 

 

Comissió Colònies i Educació

El projecte Colònies i Educació agrupa l'esforç de les tres associacions patronals que representen la majoria de gestors d'instal·lacions juvenils (Acellec, ACCAC i La Confederació), i ha desenvolupat diverses iniciatives, entre les quals destaquen el Premi Interuniversitari Colònies i Educacíó, dues jornades de reflexió i debat, campanyes als centres escolars per promore les colònies i espais d'interlocució amb el Govern per millorar les condicions en què es despleguen els serveis del sector. Representants de les empreses de colònies de l'Acellec integren aquesta comissió.
 

Comissió de Centres Educatius de Suport Familiar

El mon del lleure educatiu està amatent a les noves necessitat socials i molt especialment a les que tenen a veure amb les families. Centres privats programen activitats i ofereixen serveis per complementar el sistema educatiu i per atendre necessitats de conciliació familiar que no es poden resoldre de cap altra manera. Incorporen un projecte educatiu i faciliten l'atenció a infants en horaris discontinus, al ritme que requereixe les families. No hi ha cap regulació específica per a aquests centres i tot sovint els municipis plantegen dubtes a l'hora de concedir els permisos d'activitat. Aquesta comissió treballa per facilitar el reconeixement d'aquest model de servei i per establir unes condicions de qualitat que donin garanties a les famílies i a l'administració.