Contractació pública

Un dels eixos prioritaris d'actuació de l'Acellec consisteix a treballar activament per millorar la qualitat de la contractació pública en els serveis d'atenció a les persones. Per fer-ho, participem en tots els espais possibles de diàleg amb les administracions i incentivem la col·laboració amb associacions patronals i amb altres organizacions socials com sindicats i col·lectius professionals.

Els criteris amb què es redacten les licitacions dels concursos públics tendeixen a primar els aspectes econòmics per damunt dels continguts, de manera que la qualitat en la prestació dels serveis que són objecte de les contractacions poden quedar seriosament compromesos. Moltes vegades, a més, determinades clàusules dificulten l'accés de les petites i mitjanes empreses a les licitacions i, per tant, es limita la llibertat de competència i la necessària igualtat en les condicions per accedir a les licitacions.

La pràctica totalitat de serveis que presten les empreses del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat afecten àmbits centrals per al benestar de la ciutadania i són claus de volta per a garantir possibilitats reals de desenvolupament i progrés social. És per això que es poden entendre pràcticament com a drets ciutadans que cal garantir. L'Acellec i les seves empreses associades estan compromeses amb aquesta finalitat, i per aquesta raó participen o desenvolupen diverses iniciatives per garantir la qualitat de la contractació pública.

Tot seguit us facilitem enllaços a documents que estableixen criteris de qualitat i bones pràctiques per a la contractació pública. Poden ser útils per a empreses licitadores, però sobretot a les administracions i als seus òrgans de contractació, per tal que incorporin pràctiques recomanables. En alguns casos es tracta d'indicacions aplicables a la contractació pública de qualsevol servei d'atenció a les persones, i en d'altres es refereixen a serveis concrets, com els menjadors escolars.

Feu-ne ús i feu-ne difusió.

 

Codi de bones pràctiques per a la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones

Guia de bones pràctiques per a l'accés de les pime a la contractació pública

Menjadors escolars. Recomanacions Acellec per a la contractació pública

Menjadors escolars. Acord de Govern sobre contractació pública de serveis alimentaris

Menjadors escolars. Criteris alimentaris per a la contractació pública

Resolució de preu màxim de menjadors escolars per al curs 2023-2024

Memòria econòmica per al preu màxim de menjadors escolars per al curs 2023-2024

Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona

Guia de contractació pública social de l'Ajuntament de Barcelona