Estatuts

ESTATUTS

Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura

Aprovada la darrera actualització en l'Assemblea General del 14 de juny de 2022

 

Descarregueu-vos els Estatuts
en format PDF aquí

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

 

ARTICLE 1. DENOMINACIÓ I NORMATIVA APLICABLE

A l'empara de la Llei 19/77 d'1 d'abril d'associació sindical, així com el Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarails, es constitueix l'associació denominada ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DEL LLEURE, L'EDUCACIÓ I LA CULTURA (Acellec), i subjecta a les disposicions que s'estableixen en aquests estatuts, dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d'obrar necessària per a la realització de les seves finalitats.

El contingut d’aquests estatuts obliga tots els afiliats de l’esmentada associació.

 

ARTICLE 2. ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL

L’Associació és una organització dins l’àmbit de Catalunya, sense ànim de lucre i que respon als principis democràtics en la seva organització i el seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques i jurídiques que la constitueixin, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació en matèries que afectin aquesta i que afectin l’interès comú de les seves afiliades.

 

ARTICLE 3. DURADA

L’Associació es constitueix per temps indefinit, i la seva dissolució es portarà a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes continguts en aquests estatuts.

 

ARTICLE 4. DOMICILI

El domicili social s’estableix al carrer Ramon Turró, 71, 08005 Barcelona, sense perjudici que els seus òrgans de govern puguin acordar en qualsevol moment el canvi de domicili, i també establir-ne les delegacions i les representacions que consideri més adients per a la consecució de les seves finalitats, supòsit en el qual es comunicarà l’esmentat canvi de domicili a la corresponent oficina pública de registre d’estatuts.

 

ARTICLE 5. FINALITATS

Les finalitats de l’Associació són:

 1. La representació i defensa dels interessos professionals de les seves associades davant de l’administració, institucions, tribunals, entitats i particulars, i quedarà legitimada per ser part en els litigis que afectin els interessos professionals de les seves associades, així com per exercir, en interès col·lectiu, el dret de petició i participació, d’acord amb la Llei.
   
 2. Participar en la regulació i perfeccionament de la concurrència del mercat, procurant l’harmonia i la col·laboració entre les associades, impedint la competència deslleial entre aquestes i intervenir, en arbitratges o conciliacions, en les qüestions que es produeixin entre les associades.
   
 3. Promoure i reforçar la formació professional de les persones treballadores al servei de les empreses associades.
   
 4. Emprendre accions promocionals per a la bona imatge del sector, davant del mercat, i, en general, de la societat.
   
 5. Complir i fer complir a les associades els presents Estatuts i les normes i decisions adoptades per l’Assemblea General en matèria de la seva competència.
   
 6. Exercir la potestat disciplinària sobre les associades que, en la seva actuació, incompleixin els deures ètics, legals, professionals o corporatius dins de l’àmbit de la seva activitat.
   
 7. Adoptar les mesures escaients per evitar l’intrusisme professional.
   
 8. Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional per a les empreses associades, com la publicació de butlletins informatius, jornades, fires, exposicions, presentacions d’activitats i altres anàlogues d’interès per a les associades.
   
 9. Propiciar la creació de canals fluids d’informació entre les associades i entre les associades i l’exterior.
   
 10. Fomentar la recerca de canals de finançament que incideixin en la millora dels serveis a les associades.
   
 11. Exercir aquelles funcions que li siguin encomanades per l’Administració, col·laborar-hi realitzant o encarregant estudis, emissió d’informes, elaboració d’estadístiques i altres activitats relacionades amb les finalitats de l’Associació que siguin sol·licitades per l’Administració, tenint cura del secret sobre les dades sensibles de les associades.
   
 12. Liderar la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions laborals.
   
 13. Totes aquelles, que dintre de la legalitat, es considerin beneficioses per al col·lectiu d’associades.
   
 14. Participar en projectes d’entitats i/o federacions que representin les empreses i/o el sector en altres àmbits territorials, especialment a Espanya i a Europa
   
 15. Mantenir el contacte necessari i tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, a fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i de les seves afiliades.
   
 16. Impulsar, organitzar i gestionar, si s’escau, activitats, serveis, programacions, estudis, recerques, campanyes de difusió i conscienciació, formació, premis, beques, mecanismes de coordinació, plataformes de promoció conjunta o altres iniciatives similars, adreçades al conjunt del sector del lleure educatiu i sociocultural, més enllà de les pròpies empreses associades, per promoure’l, garantir la seva pervivència i millorar el seu coneixement i prestigi social.

 

TÍTOL II. DELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL I. DE L'AFILIACIÓ

 

ARTICLE 6.

Poden ser membres de l’Associació aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixin legalment, de manera regular i amb fórmula empresarial, incloses les treballadores autònomes, dins del territori de Catalunya, projectes i activitats de desenvolupament comunitari, programes i serveis socioculturals i de cultura de proximitat, d’educació en el lleure, d’oci, d’educació formal i no formal i d’esport educatiu, així com la gestió de cases de colònies i altres instal·lacions juvenils i familiars de caràcter educatiu. Tanmateix, la Junta Directiva podrà donar entrada, com a membre adherida i amb els drets i obligacions que oportunament la mateixa Junta estableixi, a aquelles empreses que acreditin trobar-se en tràmit de constitució i legalització per al desenvolupament de les activitats assenyalades.

Així mateix, podran ser sòcies aquelles persones jurídiques constituïdes com  a associacions, que estiguin formades per més persones físiques o jurídiques, i constituïdes vàlidament com a tal. Es requereix que, com a mínim, dues de les persones físiques o jurídiques que constitueixin aquestes associacions exerceixin legalment, de manera regular i amb fórmula empresarial, incloses les treballadores autònomes, projectes i activitats de desenvolupament comunitari, programes i serveis socioculturals i de cultura de proximitat, d’educació en el lleure, d’oci, d’educació formal i no formal i d’esport educatiu, així com la gestió de cases de colònies i altres instal·lacions juvenils i familiars de caràcter educatiu. Tindran la consideració de sòcies col·lectives i la seva afiliació es regirà pel que es disposa en els presents estatuts.

L’associació portarà un llibre de Registre de Sòcies, on constaran les altes i baixes, que estarà permanentment actualitzat i a disposició de les sòcies.

 

CAPÍTOL II. ADQUISICIÓ DE LA CONDICIÓ D'AFILIADA


ARTICLE 7.

L’afiliació a l’associació serà voluntària per a la peticionària i, en qualsevol moment, les seves membres podran deixar de ser-ho, sempre que ho notifiquin per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació de deu dies a la data de la baixa.

Per a l’ingrés com a membre de ple dret de l’associació es requereix de manera específica:

 1. Estar donada d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques i/o CNAE corresponent a les activitats que es marquen en l’article 6 dels presents estatuts.
   
 2. Sol·licitar, per escrit o per via telemàtica, la inscripció a l’Associació, i presentar la documentació requerida.
   
 3. Ser acceptada la seva incorporació per la junta directiva. Aquesta tindrà potestat per a l’acceptació o no d’una nova associada.
   
 4. Satisfer la quota d’ingrés que estigui establerta per l’Assemblea General en cada moment. La peticionària serà membre de ple dret una vegada admesa la seva sol·licitud, i gaudirà des d’aquest moment de tots els drets i serveis de l’associació, adquirint el compromís d’assumir els deures assenyalats en els estatuts, sense perjudici de la seva ratificació a la següent assemblea general.

 

CAPÍTOL III. DRETS I DEURES DE LES AFILIADES


ARTICLE 8.

Les membres de l'Associació gaudiran dels següents drets:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb veu i vot.
   
 2. Sufragi actiu i passiu per als càrrecs de representació i directius de l’Associació.
   
 3. Exercir la representació que els sigui conferida en cada cas.
   
 4. Intervenir en el govern i gestions econòmiques i administratives de l’Associació, d’acord amb les normes generals i estatutàries.
   
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre la gestió de la Junta Directiva de l’Associació.
   
 6. Rebre informació sobre les activitats de l’Associació.
   
 7. Utilitzar els serveis comuns que pugui establir l’Associació.
   
 8. Instar l’associació perquè exerceixi les accions i recursos oportunes per a la defensa dels interessos comuns, i participar d’aquestes.
   
 9. Obtenir la convocatòria de l’Assemblea General a sol·licitud de la quarta part de les associades.

 

ARTICLE 9.

L’Associació podrà prestar a les membres els següents serveis d’interès comú:

 1. Informació, formació i assistència tècnica, comercial, econòmica, laboral i jurídica.
   
 2. Difusió i promoció.
   
 3. Gestió i tramitació col·lectiva de tota classe d’assumptes d’interès de les membres.
   
 4. Qualsevol altre servei l’establiment del qual es considerés d’interès per la majoria.

 

ARTICLE 10.

Els deures de les membres de l’Associació són:

 1. Acceptar, com a principi fonamental, el respecte al lliure exercici professional privat de l’acció sociocultural, l’educació en el lleure, l’educació, esport educatiu i la gestió de cases de colònies i altres instal·lacions juvenils i familiars de caràcter educatiu.
   
 2. Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries que són acceptades implícitament al sol·licitar l’ingrés a l’Associació.
   
 3. Complir els acords de l’Assemblea General i les directrius que, en desenvolupament d’aquests, assenyali la Junta Directiva.
   
 4. Satisfer puntualment les quotes que s’estableixin i fer front a les obligacions econòmiques de l’Associació, originades amb previ acord de la Junta Directiva.
   
 5. Facilitar informació solvent i responsable sobre qüestions que no tinguin naturalesa reservada, sol·licitada per la Junta Directiva, que pugui ser d’interès comú de l’Associació.
   
 6. Mantenir la col·laboració necessària en interès del bon funcionament de l’Associació, plantejant en el seu sí les qüestions, problemes o necessitats d’interès comú, a fi de que aquesta prengui la seva representació en les gestions a realitzar.
   
 7. Mantenir una actuació lleial i solidària amb les empreses associades.
   
 8. Assumir el codi ètic de l’ACELLEC.

 

CAPÍTOL IV. PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D'AFILIADA

 

ARTICLE 11.

La Junta Directiva de l’associació podrà donar de baixa les seves membres, per alguna de les causes següents:

 1. El cessament definitiu o perdurable en les activitats com a empresa.
   
 2. La petició voluntària a la Junta Directiva, per escrit, estant al corrent de les seves obligacions econòmiques.
   
 3. Per acord motivat de la Junta Directiva, amb la posterior ratificació de dos terços de l’assemblea general.
   
 4. Tota associada que per qualsevol motiu perdi la condició d’afiliada, ja sigui de manera voluntària o disciplinària, no podrà en cap moment pretendre tenir cap dret sobre els béns de qualsevol tipus que puguin integrar el patrimoni de l’Associació, ni tan sols en cas de dissolució i liquidació de l’entitat.


CAPÍTOL V. DEONTOLOGIA DE L'EXERCICI PROFESSIONAL DE L'EMPRESA


ARTICLE 12.

En virtut de la pertinença a l'Associació, les membres queden sotmeses al poder disciplinari, que serà exercit per la Junta Directiva.

 

ARTICLE 13.

Les associades estaran sotmeses al codi ètic aprovat per l'assemblea.

 

TÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GOVERN

 

ARTICLE 14.

L’Associació està regida i administrada per l’Assemblea General i, amb la seva autorització i en nom seu, per la Junta Directiva, que junt amb la Presidència, ostentarà la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. L’Associació es regirà per sufragi universal, directe, lliure i secret.

 

ASSEMBLEA GENERAL

ARTICLE 15.

 1. L’Assemblea General està constituïda per totes les afiliades de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes. Cada membre tindrà dret a un nombre determinat de vots, en funció de la quota que paga, fixada a partir d’uns trams de facturació anual, d’acord amb la següent correspondència:
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 1. Les membres de l’Associació, reunides en Assemblea General vàlidament constituïda, decidiran, per majoria de vots de les assistents, i amb les excepcions establertes als articles 19, 45 i 46, els assumptes propis de la competència de l’Assemblea.
   
 2. Totes les membres, incloses les absents, dissidents i les que s’abstinguin de votar estant presents, quedaran sotmeses als acords de l’Assemblea General.
   
 3. Per les votacions específiques dels subsectors, a les empreses que tinguin interessos en més d’un, s’assignarà del total de vots de què disposen, el nombre enter de vots per a cada subsector, en proporció a la darrera facturació anual declarada en cadascun.
   
 4. En el cas que dues o més empreses associades comparteixin una part de la propietat, la junta directiva tindrà la potestat d’acordar un sistema de quotes i vots ad hoc per a cada cas concret.
   
 5. Pel cas de les sòcies col·lectives, constituïdes com a associacions, el tram de facturació anual que dona dret a determinats vots s’entendrà que és la suma de les facturacions de les sòcies que constitueixen aquestes associacions. En aquest mateix sentit, la sòcia col·lectiva pagarà la quota en relació a la suma de la facturació de les sòcies que la constitueixen, llevat acord ad hoc de la Junta Directiva.

 

ARTICLE 16.

Són competència de l’Assemblea General les següents facultats:

 1. La modificació dels Estatuts de l’Associació.
   
 2. Adoptar acords en relació amb la representació i gestió dels interessos professionals de les seves membres.
   
 3. Controlar l’activitat i gestió de la Junta Directiva.
   
 4. Aprovar els comptes anuals de l’any anterior i els pressupostos anuals d’ingressos i despeses.
   
 5. Sol·licitar i acordar, si és el cas, la dissolució de l’Associació, així com les mesures necessàries per a la liquidació.
   
 6. Elegir les membres de la Junta Directiva, així com acordar la seva revocació o substitució.
   
 7. Traçar les línies generals d’actuació perquè l’Associació pugui complir les seves finalitats.
   
 8. Fixar les quotes que hagin de satisfer les seves membres, tant per a la seva inclusió, com per a la permanència a l’Associació.
   
 9. Ratificar la baixa d’una associada.
   
 10. Expulsar una associada. Per ser vàlida l’expulsió caldrà els 2/3 de les presents a l’assemblea.
   
 11. Ratificar l’alta de les noves associades, a proposta de la junta directiva.
   

Aquesta relació de facultats té caràcter merament enunciatiu i no suposa una limitació a les facultats i atribucions de l’Assemblea General.

 

ARTICLE 17.

L’Assemblea General es reunirà com a mínim, amb caràcter ordinari, un cop l’any, per tal d’aprovar –si s’escau- la gestió de la Junta Directiva, el pressupost i els comptes anuals.

Amb caràcter extraordinari es reunirà l’Assemblea General tantes vegades com sigui necessari, convocada pel President. També es reunirà amb caràcter extraordinari si així ho sol·licita un terç de la Junta Directiva o, com a mínim, una quarta part de les associades. Aquesta sol·licitud es farà mitjançant comunicació escrita, que s’adreçarà al President de l’associació.

La convocatòria de l’Assemblea General, tant si és ordinària com si és extraordinària, es remetrà a totes les membres amb una antelació mínima de vint dies naturals, a través de correu postal o de mitjans telemàtics.

A la convocatòria s’expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com els assumptes que componguin l’ordre del dia. Podrà també fer-se constar els mateixos extrems per a la segona convocatòria, en la mateixa comunicació.

Si en una Assemblea General sorgeix un tema que no apareix a l’ordre del dia de la corresponent convocatòria, es requerirà que l’estudiï el 51% dels presents. En cas de no obtenir majoria, haurà de ser sotmès a informe preceptiu de la Junta Directiva.

Si l’Assemblea el considerés urgent, la Junta Directiva es reunirà en el termini de 2 dies hàbils, per emetre el seu informe, i en el mateix termini es celebrarà una altra Assemblea General extraordinària amb aquell tema a l’ordre del dia.

Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel/per la president/a. Actuarà com a secretàri/a qui ho sigui de la Junta Directiva. En cas de vacants en aquests càrrecs, es constituirà una mesa d’edat, en què presidirà la sessió el de més edat i actuarà de secretari el de menys edat.

El/la secretàri/a estendrà acta de cada reunió, amb el vistiplau del/la president/a, en la qual figurarà el text dels acords adoptats i el resultat numèric de les votacions.

 

ARTICLE 18.

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda sempre que estiguin presents o representades com a mínim el cinquanta per cent de les associades en primera convocatòria. En segona convocatòria no s’exigirà quòrum concret.

Les persones jurídiques que siguin membres participaran a l’Associació a través dels seus representants legals, o de persona autoritzada a l’efecte, exercint el dret de vot d’acord amb allò establert en els presents Estatuts. Les membres podran delegar la seva representació en una altra membre de l’Associació, per escrit exprés per a cada sessió dirigit al/la president/a, amb signatura suficientment acreditada.

 

ARTICLE 19.

 1. Cada membre de l’Associació disposa del dret de vot en l’Assemblea General en què es trobi present o representada, d’acord amb allò establert en l’article 15 d’aquests Estatuts.
   
 2. Els acords es prendran per majoria simple de vots de les presents o representades.
   
 3. Les votacions seran sempre a ma alçda, excepte en el cas que la meitat dels presents a l'assemblea sol·licitin el vot secret. En aquet cas la gerència de l'Acellec, disposarà butlletes per a cada empresa amb especificació del nombre de vots a que té dret cadascuna d'elles.
   
 4. Per a la modificació dels Estatuts de l’Associació, dissolució de l’Associació, i per la ratificació de l’expulsió d’algun membre, caldrà l'aprovació de 2/3 dels vots presents a l’Assemblea.

 

JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 20.

L’Associació serà administrada i representada per la Junta Directiva, constituïda per:

- El/la president/a

- El/la tresorer/a

- El/la secretari/ària

- Un/a vicepresident/a per cada subsector. L’ordre de les vicepresidències s’establirà segons el volum de facturació de cada subsector.

- Un nombre de vocals a determinar per l’Assemblea General en cada elecció

Les membres de la Junta seran persones físiques que representin membres de l’Associació.

Els càrrecs són personals i intransferibles.

L’exercici dels càrrecs no és remunerat. No obstant això, les membres de la Junta Directiva podran rebre, amb càrrec a la corresponent partida pressupostària, l’import de les despeses que l’exercici dels seus respectius càrrecs hagués originat.

Les membres de la Junta Directiva exerciran el seu càrrec per al període de quatre anys i podran ser reelegides indefinidament en aquests, excepte el/la president/a, que no podrà ser elegit/da més de dues vegades consecutives.

De manera excepcional, i sempre que no hi hagi un/a candidat/a alternatiu/va, el/la president/a podrà ser escollit/da per un tercer mandat consecutiu, amb la finalitat de facilitar el seu relleu en el càrrec. En aquest cas, en qualsevol dels quatre anys del tercer mandat, la Junta Directiva podrà proposar un/a candidat/a a president/a que es votarà i ratificarà en la primera assemblea general ordinària convocada, sense necessitat de fer eleccions a tota la Junta Directiva. El/la nou/va president/a escollit/da ho serà fins al final del mandat vigent, amb la resta de la Junta Directiva.

 

ARTICLE 21.

L’elecció dels membres de la junta directiva:

Es podran presentar a l’elecció de membres de la Junta Directiva totes aquelles persones que representen les empreses a les quals pertanyen i que en el moment de presentar la seva candidatura i de produir-se l’elecció, siguin membres de ple dret de l’Associació i estiguin al corrent de totes les obligacions econòmiques amb l’ACELLEC. Per optar al càrrec de vicepresident/a d’un sector, l’empresa a la qual representa el/la candidat/a, haurà de pertànyer i desenvolupar activitat en aquest sector, d’acord amb l‘establert en l’article 32 d’aquests Estatuts.

Les persones podran presentar la seva candidatura a diversos càrrecs, però només podran ser escollides en un, havent de decidir en el moment de la seva elecció l’acceptació o no del càrrec.

L’acceptació del càrrec implicarà la presa de possessió d’aquest.

 1. Es votarà càrrec per càrrec:
 1. President/a
 2. Tresorer/a
 3. Secretari/ària

2. Un/a vicepresident/a per cadascun dels subsectors

Les votants de cada subsector seran aquelles empreses a les que prèviament s’hagi assignat un nombre de vots.

 1. S’escolliran les vocalies per elecció directa de tota l’assemblea

Totes elles s’escolliran per vot a ma alçada, d’entre les candidates que es presentin per cadascun dels càrrecs, excepte en el cas que la meitat de les presents a l’assemblea sol·licitin el vot secret. En aquest cas la gerència de l’Acellec, disposarà butlletes amb les diferents candidates per a cada empresa amb especificació del nombre de vots a que té dret cadascuna d’elles. Podran votar totes les empreses presents o representades en aquell moment a la Assemblea General, d’acord amb el barem de vots descrits en l’article 15 d’aquests estatuts.

 1. Es podran presentar a les eleccions candidatures completes amb un/a candidat/a per a cada càrrec i vocalia, si be les votacions hauran de distingir entre cada càrrec i vocalia.
   
 2. En el cas que només hi hagi una candidatura per càrrec o vocalia o una única candidatura completa, les candidates es proclamaran com a escollides sense necessitat de votació durant la celebració de l’assemblea.
   
 3. El vot per a l’elecció dels càrrecs i vocalies podrà ser electrònic en el cas que la Junta Directiva disposi els mitjans tècnics necessaris, amb garanties de seguretat, i habiliti el sistema abans de la convocatòria d’eleccions amb un protocol i normativa d’ús ad hoc, que haurà de ser ratificada per la pròpia assemblea. En aquest cas, la votació serà extensiva a tots els membres de l’associació, i no només a les presents a l’assemblea.
   
 4. Les representants de les empreses associades podran participar a l’assemblea per via telemàtica quan l’associació disposi dels mitjans tècnics necessaris.

 

ARTICLE 22.

El cessament dels càrrecs de la Junta Directiva abans d’expirar el termini estatutari, tindrà lloc en els següents casos:

 1. Per dimissió presentada per escrit al/la president/a de l’Associació, o si és el cas, al/la secretari/ària.
   
 2. Per incapacitat legal o judicialment declarada.
   
 3. Per pèrdua de la condició de membre de l’empresa representada.
   
 4. Per revocació de l’Assemblea General.
   
 5. Per notificació del cessament en la representació de l’empresa membre.
   
 6. Per incompliment de les obligacions pròpies del càrrec, segons criteri de l’Assemblea General.

 

ARTICLE 23.

La Junta Directiva gaudirà de les següents facultats:

 1. Ostentar, en compliment de les disposicions adoptades per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, instruccions i directrius acordades, la representació de l’Associació i portar la seva administració i direcció de la manera més àmplia.
   
 2. Proposar a l’Assemblea General la defensa, de la manera més escaient i eficaç, dels interessos professionals així com els seus programes d’actuació.
   
 3. Adoptar els acords necessaris en relació amb la compareixença davant d’organismes públics i exercir tota classe d’accions legals i interposar, també, qualsevol mena de recursos.
   
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de quotes, així com la seva quantia.
   
 5. Convocar l’Assemblea General i vetllar pel compliment dels seus acords.
   
 6. Inspeccionar la comptabilitat i assegurar el normal funcionament dels serveis.
   
 7. Presentar a l’Assemblea General, perquè l’aprovi, el balanç i l’estat de comptes de cada exercici i confeccionar els pressupostos del següent.
   
 8. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
   
 9. En cas d’extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, convocant-la immediatament per comunicar allò acordat i sol·licitar-ne la ratificació.
   
 10. Elaborar i formular el pressupost i els comptes anuals, dins dels tres mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic. Aquests es presentaran a l’Assemblea General perquè els aprovi dins del termini de sis mesos després de la data de tancament.
   
 11. Qualsevol altra facultat que no estigui específicament atribuïda a un altre òrgan de govern de l’Associació, o que aquest delegui expressament en la Junta Directiva.

 

ARTICLE 24.

Les membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a les reunions a què siguin convocades, i poden, no obstant això, excusar la seva assistència per causes justificades. La Junta Directiva, prèvia convocatòria efectuada pel/per seu/la seva president/a, es reunirà amb la periodicitat que acordin les seves membres, però com a mínim es reunirà un cop cada trimestre natural.

L’assistència a la junta directiva es podrà realitzar també per mitjans telemàtics.

 

ARTICLE 25.

Dels acords adoptats per la Junta Directiva es deixarà constància en un Llibre d’Actes, físic o digital, que estarà sota la competència i la custòdia del secretari/ària a la seu de l’associació o en els dispositius o repositoris informàtics de la mateixa. El quòrum d’assistència perquè es pugui celebrar una Junta Directiva que pugui adoptar acords vàlids serà de com a mínim la meitat de les seves membres.

La Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria simple de les assistents.

El/la president/a no gaudeix de vot de qualitat.

 

ARTICLE 26.

La Junta Directiva designarà també les representants de l’Associació en els organismes nacionals i internacionals als quals pertanyi o als quals pugui accedir per qualsevol títol.

 

EL PRESIDENT/A DE L'ASSOCIACIÓ

ARTICLE 27.

El/la president/a de l’Associació és el càrrec de major rang de l’Associació, a ell/a li correspon la representació de la mateixa davant dels organismes i institucions públiques, així com davant de terceres persones, i ha d’ actuar davant d’aquestes en nom de l’Associació, d’acord amb la Junta Directiva. El/la presidenta, que ho serà també de la Junta Directiva, serà elegit/da a l’Assemblea General, juntament amb les altres membres de la Junta Directiva.

 

ARTICLE 28.

Corresponen al/la president/a les facultats següents:

 1. L’alta representació i direcció de l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
 2. Convocar les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
 3. Posar el visat a les actes i certificacions esteses pel/per la secretari/ària de l’Associació.
 4. Les altres atribucions inherents al càrrec establertes en els presents Estatuts i les que li deleguin l’Assemblea i la Junta.

 

ARTICLE 29.

El/la president/a, per complir les finalitats de l’Associació i els acords adoptats pels òrgans de govern podrà delegar, puntualment, totes les seves facultats, o alguna, en una altra membre de la Junta Directiva.

En cas d’absència, el/la president/a serà substituït/da pels/per les vicepresidents/es.

 

EL/LA TRESORERA

ARTICLE 30.

Corresponen al/la tresorer/a, i sempre sota el control i directrius de la Junta Directiva i del/la president/a, les facultats següents:

 1. Custodiar i administrar els fons i recursos econòmics de l’Associació, de conformitat amb els pressupostos autoritzats per l’Assemblea General i amb els acords de la Junta Directiva.
   
 2. Efectuar pagaments i realitzar cobraments. Caldrà l’autorització expressa del/la president/a quan es tracti d’operacions superiors a 20.000 euros.
   
 3. Organitzar, dirigir i vigilar el cobrament de les quotes de les associades i dels crèdits que pugui ostentar l’Associació davant de tercers.
   
 4. Obrir, seguir i tancar comptes corrents o llibretes d’estalvi en qualsevol banc o caixa d’estalvis, fins i tot el Banc d’Espanya.
   
 5. Girar, acceptar, endossar, cobrar, pagar, negociar i protestar lletres de canvi, retirar quantitats dels comptes corrents i d’estalvi obertes a nom de l’Associació en qualsevol banc o caixa d’estalvis, àdhuc el Banc d’Espanya, mitjançant talons, xecs, transferències i sol·licitar nous talonaris. Igualment prèvia signatura d’acceptació del/la President/a per quanties superiors a 20.000 euros.
   
 6. Cobrar quantitats i liquidar dipòsits, constituïts a nom de l’Associació, en dependències de l’Estat, comunitat autònoma, província o municipi.
   
 7. El/la tresorer/a pot delegar en la persona que ocupi el càrrec de gerència el pagament de les quantitats superiors a 20.000 euros, prèvia conformitat expressada per via física o telemàtica.

 

EL/LA SECRETARI/ÀRIA

ARTICLE 31.

Corresponen al/la secretari/ària, i sempre sota el control i directrius de la Junta Directiva i del/la president/a, les facultats següents:

 1. Ordenar i vigilar la confecció d’informes i documents i tota la correspondència que requereixi la bona marxa de l’Associació.
   
 2. Formular les convocatòries de l’Assemblea General i Junta Directiva, quan així ho disposi el/la president/a.
   
 3. Aixecar les actes de les sessions dels òrgans de govern de l’Associació. En cas d’absència del/la secretari/ària, aixecarà les actes un altre membre de la Junta designat pel/la president/a.
   
 4. Estendre i autoritzar les certificacions que es lliurin
   
 5. Portar actualitzat el Llibre Registre d’Associades

 

TÍTOL IV. SUBSECTORS D'ACTIVITAT

 

ARTICLE 32.

Donada l’especial naturalesa de les empreses que operen en el sector, l’ACELLEC s’organitza en 3 subsectors d’activitat:

Sector de serveis educatius
Gestió d’activitats i serveis educatius i de lleure educatiu dins i fora del marc escolar.

Sector de colònies
Gestió de serveis i programes educatius i de lleure en instal·lacions amb o sense allotjament i manutenció per a infants, joves, famílies i organitzacions associatives

Sector de cultura de proximitat
Gestió d’equipaments, serveis i programes socioculturals i de mediació cultural.

 

ARTICLE 33.

Es podrà crear un nou subsector d’activitat sempre que aquesta sigui prou específica i diferenciada dels subsectors preexistents. Caldrà que estigui justificat en la seva representativitat.

La creació de nous subsectors caldrà que sigui aprovada per l’assemblea general, i es podrà fer a proposta de la junta directiva.

 

ARTICLE 34.

L’existència d’un subsector implica la creació d’una vicepresidència.

 

ARTICLE 35.

Cada associada s’emmarcarà en un o més dels subsectors en funció de la proporció de la facturació que tingui en cadascun d’ells. Aquest emmarcament ha de mantenir-se com a mínim durant un any, abans de poder-lo modificar. Aquesta dada podrà ser comprovada per la Junta Directiva.

 

 

TÍTOL V. DEL RÈGIM ECONÒMIC DE L'ASSOCIACIÓ

 

ARTICLE 36.

El patrimoni de l’Associació estarà integrat per les quotes que satisfacin els seus membres, ingressos per serveis, subvencions i ajuts, donacions i llegats, i qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions i preceptes legals d’aplicació, i estarà destinat al compliment de les finalitats d’interès comú i a les activitats que en aquell interès s’emprenguin.

 

ARTICLE 37.

 1. Estan obligats al sosteniment econòmic de l’Associació totes les seves membres, mitjançant les quotes i altres aportacions que es puguin fixar en la mesura i proporció que aprovi l’Assemblea General.
   
 2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries, així com la seva forma de pagament.
   
 3. Les quotes podran ser fixades o modificades per l’Assemblea General, un cop a l’any, normalment dins de l’Assemblea Ordinària prevista que es faci dins dels primers sis mesos de l’any, on també s’haurien d’aprovar els comptes anuals de l’Associació, formulats per la Junta Directiva.
   
 4. L’Associació portarà la comptabilitat, de manera ordenada i diligent, per tal que s’ajusti a allò disposat en el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
   
 5. Els llibres obligatoris que ha de portar l’Associació són:

-Llibre Diari Comptable.

-Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.

-Llibre de Socis.

-Llibre d’Actes.

-Registre de voluntàries.

 

ARTICLE 38.

Tots els llibres de l’Associació estaran a disposició de qualsevol membre, per consultar-los, al domicili social de l’Associació o a través de mitjans telemàtics amb un sistema d’accés exclusiu per a les empreses associades. La seva consulta es farà de la manera que determini el Reglament de règim intern.

Els comptes anuals, que formen una unitat, es componen dels següents documents:

-El balanç de situació.

-El compte de resultats.

-L’estat de canvis en el patrimoni net.

-La Memòria.

Si s’escau, també formarà part dels comptes anuals, l’estat de fluxos d’efectiu.

Els comptes anuals els haurà d’aprovar l’Assemblea General, i estarà a disposició dels socis que ho demanin, un exemplar, abans de la celebració de l’Assemblea convocada a aquest efecte.

 

ARTICLE 39.

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural.

 

TÍTOL VI. INFRACCIONS I SANCIONS

 

ARTICLE 40.

Serà competència de la Junta Directiva el manteniment de la disciplina social i de l’estricta observança i compliment d’aquests Estatuts i, en conseqüència, aplicar les sancions que corresponguin a les infraccions i faltes comeses per les membres.

 

ARTICLE 41.

Les sancions seran d’advertència, suspensió de drets o expulsió, segons les faltes siguin lleus, greus o molt greus.

 

ARTICLE 42.

1. Classificació de les faltes:

 1. Es consideraran faltes lleus:

- No observar els deures professionals i fer ús indegut de la informació i materials que es considerin d’ús reservat dels associats.

- La contravenció lleu dels Estatuts.

 1. Es consideren faltes greus:

- No abonar puntualment les quotes de l’Associació.

- La contravenció greu dels Estatuts.

C. Es consideren faltes molt greus:

-La realització de pràctiques restrictives de la competència.

-Atemptar contra la imatge pública de l’Associació.

-No abonar la quota de l’associació en el termini d’un any.

La reiteració de les faltes i la seva reincidència portarà aparellada la qualificació en un grau superior.

2. El membre de l'Associació que sigui sancionat, podrà interposar recurs davant de la mateixa Junta Directiva en el termini d'un mes comptat a partir de la notificació de l'acord sancionador.

3. Si la Junta Directiva desestimés el recurs, el membre sancionat podrà repetir el recurs davant de la següent Assemblea General que es celebri. L’Assemblea, en votació secreta, decidirà sobre el recurs.

 

ARTICLE 43.

En cas que l’infractor fos membre de la Junta Directiva, l’Assemblea General, convocada amb caràcter d’urgència pel/per la president/a, nomenarà una Comissió Especial de tres membres que assumirà les funcions instructores i sancionadores pròpies de la Junta Directiva.

 

 

TÍTOL VII. RÈGIM DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

 

ARTICLE 44.

Per modificar els presents estatuts, caldrà, tal i com indica l’article 19, l'aprovació de 2/3 dels vots presents a l’Assemblea. No serà necessari cap quòrum d’assistència a l’Assemblea.  

La modificació dels estatuts haurà de ser dipositada, tal i com indiquen els articles 2 i 7 del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials. A més, serà necessari aportar:

 1. L’acta de la reunió o certificació de l’acord de l’Assemblea on s’hagin modificat els estatuts.
   
 2. Text complert de la modificació estatutària, amb els articles modificats, i signat digitalment o físicament en totes les pàgines pels representants de l’associació.

En el cas que la modificació estatutària comporti la modificació de l’àmbit territorial de l’associació, s’haurà de dipositar al dipòsit competent i donar de baixa en l’anterior, tal i com indica l’article 7 del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

 

TÍTOL VIII. RÈGIM DE FUSIÓ

 

ARTICLE 45.

Per dur a terme una fusió de la present Associació amb altre/s, serà necessària l'aprovació de 2/3 dels vots presents a l’Assemblea. No serà necessari cap quòrum d’assistència a l’Assemblea.

El document que acrediti aquest acte haurà de ser dipositat, tal i com indica l’article 3 del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials.

Així mateix, en el cas que la fusió es doni entre organitzacions promotores que tinguin el seus estatuts dipositats al dipòsit corresponent d’organitzacions sindicals i empresarials, en compliment de l’article 9 del Reial Decret 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, s’haurà de dipositar la fusió.

Juntament amb la sol·licitud de dipòsit de la fusió s’hauran de presentar:

 1. Acta o certificació de l’acord de fusió per cadascuna de les organitzacions fusionades, expedida per les persones amb facultat d’atorgar-la, de conformitat amb l’article 6.2 a) del mateix Reial Decret, en la que quedi expressament exposada la pèrdua de personalitat jurídica de les organitzacions i la nova organització resultant.
 2. Estatuts de la nova societat en conformitat amb l'article 5.2 b) del Reial Decret  mencionat.

 

TÍTOL IX. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

 

ARTICLE 46.

L’Associació es podrà dissoldre per acord de l’Assemblea General, convocada expressament a aquest efecte, amb caràcter extraordinari, així com per les causes determinades en el Codi Civil i per sentència judicial.

 

ARTICLE 47.

 1. Acordada la dissolució, l'Assemblea adoptarà les previsions procedents, amb vista a la destinació dels béns i drets de l'Associació, com al finançament, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
   
 2. La responsabilitat de les membres de l’Associació es limitarà al compliment de les obligacions contretes per elles.
   
 3. L’Assemblea General acordarà, si és el cas, la destinació que s’hagi de donar al romanent net resultant de la liquidació.
   
 4. Les funcions de liquidació i execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors serà competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea no confereix aquesta missió a liquidadors especialment designats.
   
 5. En base a l’article 5.2 b) 5è del RD 416/2015, de 29 de maig, sobre dipòsit d'estatuts de les organitzacions sindicals i empresarials, el destí del patrimoni de l’entitat no desvirtuarà en cap cas el caràcter no lucratiu d’aquestes organitzacions.