notícies

Reformes per als treballadors autònoms

06/07/2017

Les normatives que regulen els aspectes laborals i fiscals dels treballadors autònoms es modificaran de manera substancial quan s'aprovi definitivament el projecte de llei que s'està tramitant actualment des del Congrés dels Diputats. Després de la seva aprovació inicial, el projecte ha passat ara al Senat, i haurà de retornar al Congrés per a la seva ratificació definitiva. Un percentatge creixent de l'activitat en el sector del lleure educatiu i sociocultural es desenvolupa a través de professionals acollits al règim d'autònoms, de manera que els canvis, que milloren algunes de les seves condicions de treball i cotització, tindran una afectació rellevant en aquest àmbit.

Destaquem tot seguit algun dels aspectes més importants que es modificaran quan la llei d'aprovi definitivament.

 • Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la seva base de cotització, en funció dels seus interessos i ingressos.

 • Els autònoms podran donar-se d'alta i de baixa en el RETA, perquè només paguin pels dies que hagin treballat.

 • S'amplia la, ja famosa, tarifa plana de 50 euros a un any.

 • Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després d'haver finalitzat l'activitat empresarial.

 • S'ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es reincorporin al treball després de la baixa per maternitat.

 • S'ha aprovat l'exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any per a la cura de menors o depenents.

 • S'ha corregit la quota dels autònoms societaris vinculant-la a l'augment del salari mínim interprofessional, per tal que es determini en els pressupostos generals de l'Estat (PGE) cada exercici, i després de contrastar-ho amb les associacions d'autònoms més importants.

 • Es permet la compatibilització al 100% del treball per compte propi amb la pensió de l'autònom.

 • S'han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes.

 • Es retornarà l'excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagin de solicitar-ho.

 • Els treballadors per compte propi podran accedir a una formació adaptada a les seves necessitats, amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat i consolidar la seva activitat empresarial.

 • Millora de les condicions dels emprenedors amb discapacitat. Així mateix, es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.

 • Es reconeix l'accident in-itenere (és a dir, d'anada o tornada al lloc de treball) en els professionals autònoms.

 • Es millora la formació en prevenció de riscos laborals en els professionals autònoms.

 • Els autònoms podran deduir-se un 20% de les despeses de subministraments, com l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa.

 • S'han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament a l'activitat, amb un límit de 12 euros diaris, sempre que puguin comprovar-se a través de mitjans telemàtics

Aquesta noticia s'ha elaborat amb informacions facilitades pels serveis d'asuport i assessorament de la patronal CECOT.