notícies

Subvencions per a la contractació de persones majors de 45 anys

13/09/2018

Des de l’Acellec posem en coneixement de totes les empreses associades i del sector una línia d’ajudes per a la contractació de persones majors de 45 anys. La convocatòria és oberta fins al 15 de novembre. A continuació podreu consultar-ne tots els detalls.

Consulteu els detalls de la convocatòria a continuació.

Quin és el termini de les sol·licituds?

El termini és de l'11/08/2018 fins al 15/11/2018, aquest últim inclòs.


Qui en són els beneficiaris?

Les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresaris, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.


Qui en són les persones destinatàries?

Les persones en situació de desocupació, majors de 45 anys, i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball a subvencionar. Han de ser persones demandants de feina no ocupades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l'inici del contracte de treball. 
 
Quins requisits ha de complir el sol·licitant?

  • Presentar la declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajudes públiques o privades per la mateixa activitat.
  • En cas de persones físiques empresàries, estar donat d'alta al cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits que sigui obligatori. En cas d'entitats sense ànim de lucre, estar legalment constituïdes i inscrites al registre corresponent. En el cas d'associacions i fundacions ja constituïdes subjectes a les disposicions del Codi Civil de Catalunya, disposar dels estatuts adaptats i inscrits abans del 31 de desembre del 2012 i haver elaborat els comptes anuals i fer-los accessibles al públic.
  • Disposar de capacitat tècnica i econòmica per executar les actuacions subvencionables. Sol·licita al teu assessor TAX quines condicions cal complir.

 
Quines actuacions són subvencionables?

Contractes de treball que tinguin un mínim de 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya. La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos. Per a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% podrà ser de fins a 18 mesos.
 
Quina és la quantia subvencionable?

Per cada un dels contractes de treball és el resultat d'aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul diari en el cas d'incloure un període inferior a un mes.

  • Mòdul mensual: 858,55€
  • Mòdul diari: 28,22€