Bases del Premi Interuniversitari Colònies i Educació. Edició 2019

Les facultats d’educació de les universitats que es relacionen al peu d’aquesta convocatòria i les associacions que representen els propietaris i gestors de cases de colònies a Catalunya convoquen el present premi amb la finalitat de promoure la recerca, el coneixement i la divulgació dels valors educatius associats a les estades en cases de colònies, així com de la tasca pedagògica i social que desenvolupen els professionals que en tenen cura.

Objecte
Promoure i premiar treballs de curs que descriguin, analitzin, reflexionin o investiguin al voltant de l’activitat i els valors educatius que es desenvolupen i promouen a través de les estades d’infants i joves en cases de colònies. Els treballs podran adoptar una perspectiva històrica, pedagògica, social o cultural, i es valorarà especialment aquells que presentin un enfocament innovador de l’activitat.

Destinataris
Estudiants de disciplines universitàries relacionades amb l’educació, la formació del professorat, la pedagogia, l’educació social, el treball social, l’activitat físico-esportiva o la gestió cultural que hagin d’elaborar treballs de curs, com ara els Treballs de Fi de Grau (TFG), com a part necessària del seu currículum i per a l’obtenció de la titulació dels estudis cursats.

Forma de presentació
Els participants s’hauran d’inscriure com a aspirants al premi complimentant el formulari habilitat específicament per a aquesta finalitat en el web Colònies i Educació, i enviant posteriorment el treball en format pdf el dia 30 de juny de 2019 com a màxim.

Característiques del treball
Els treballs han de ser originals i han d’haver estat presentats prèviament com a treball de curs en alguna de les especialitats especificades. En el formulari es farà constar els estudis per als quals han estat elaborats i el professor tutor-titular de l’esmentada formació. Amb posterioritat a la presentació dels treballs els convocants comprovaran l’exactitud d’aquestes dades.

Continguts del treball
Els treballs han de tractar sobre les possibilitats, potencials, tècniques, metodologies, recorregut històric, vinculació amb altres disciplines del coneixement o sectors econòmics i socials, de les activitats de caràcter educatiu desenvolupades en les cases de colònies. Es pot tractar de la descripció i l’anàlisi de les tècniques i mètodes usats habitualment, de la conceptualització pedagògica de la praxi quotidiana en les estades de colònies o de la proposta d’aplicacions pedagògiques que aprofitin els potencials de les instal·lacions i dels equips humans que en tenen cura.

El marc de referència del treball haurà de ser Catalunya i les instal·lacions juvenils que hi tenen seu. Sota la denominació de casa de colònies, i a efectes d’aquest premi, s’hi entendran inclosos també els albergs de joventut no destinats específicament a estades turístiques, les aules de natura i les granges escola, tenint en compte que l’activitat analitzada o objecte d’estudi ha d’incloure la pernoctació i el treball en grup amb els usuaris o destinataris.

Jurat
El jurat el constituirà un representant de cadascuna de les entitats convocants i tres experts acadèmics independents, la identitat dels quals es farà pública en el web Colònies i Educació al llarg del mes d’abril de 2019.

Criteris a valorar per part del jurat
Innovació en el tema, enfocament i objectius del treball de recerca
Adequació al tractament i rigor científics en el desenvolupament del treball
Claredat i qualitat en la fonamentació de les conclusions
La capacitat de proposar nous enfocaments socials, educatius, culturals, econòmics o històrics en l’àmbit de les estades en cases de colònies
Extensió i diversitat del treball de camp realitzat
Originalitat en les fonts d’informació emprades
Proposta, descripció o anàlisi de metodologies innovadores en el treball educatiu de les estades en cases de colònies
Nivell de qualitat en el llenguatge, redacció i presentació del treball

Veredicte
Es farà públic a través d’un comunicat entre l’1 i el 15 de novembre de 2019. Amb posterioritat es programarà un acte acadèmic públic de presentació del treball, amb la participació d’experts en el món de les colònies.

Altres especificacions
El jurat podrà declarar desert el premi si considera que no s’hi ha presentat cap treball amb un nivell de qualitat mínim. El treball podrà ser individual o en grup.

Premi
L’autor o autors del treball guanyador obtindran un premi de 1.000 euros.

Publicació
El treball s’editarà en format digital i se’n farà difusió pública des dels mitjans propis dels centres educatius i entitats convocants.
El treball s’editarà en format paper sempre que les entitats convocants aconsegueixin els recursos necessaris per fer-ho.

Drets
La participació en el premi implica la cessió de drets de l’autor o autors per a l’edició i difusió del treball, sense retorn econòmic, per a un període de quinze anys. El treball quedarà a disposició de les entitats convocants per a usos divulgatius, acadèmics, de promoció associativa i d’impuls al sector, amb l’obligació de no alterar en cap cas del seu contingut i de citar en tots els casos i circumstàncies l’autor o autors i el fet d’haver estat guanyadors del premi.
La presentació del treball al premi suposa la plena acceptació d’aquestes bases.

Entitats convocants

Acellec. Associació Catalana d’Empreses del Lleure l’Educació i la Cultura
La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya
ACCAC. Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya

Amb el suport de

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Hi col·laboren

Facultat d’Educació (UB)
Facultat de Ciències de l’Educació (UAB)
Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes (UVic)
Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (UdL)
Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (URiV)
Facultat d’Educació i Psicologia (UdG)
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (URL)
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)