12M - 30 propostes Acellec

El sector del lleure educatiu i
la cultura de proximitat és
una realitat professional i econòmica
 
 
Demanem als partits que conduiran l’administració els propers quatre anys
que ens reconeguin
i es posin a la nostra alçada
 
 
El sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat no és una hipòtesi ni un projecte de futur, sinó una realitat innegable. Ofereix serveis a la ciutadania de manera quotidiana, atén milers de persones de totes les edats i empeny els sistemes educatiu, cultural i d’atenció social a millorar cada dia.
 
Som un sector econòmic significatiu, som contribuents nets al nostre sistema de benestar social, tenim llaços amb tots els agents de la societat civil, fem suport a tota mena d’iniciatives comunitàries, garantim la prestació de serveis públics, els nostres usuaris, infants, joves, adults i gent gran, valoren positivament la nostra feina i fem promoció de drets culturals i socials
 
Però sembla que l’administració no se n’ha adonat. Ens costa trobar espais normalitzats d’interlocució que contemplin tots els vessants de la nostra activitat. Afrontem entrebancs quotidians que dificulten els nostres serveis, la regulació de la nostra activitat o be és inexistent o bé està desfasada i cada cop que truquem a la porta de les institucions públiques hem d’explicar per enèsima vegada la naturalesa de la nostra feina, com si fóssim uns nouvinguts i ningú no s’hagués adonat de la nostra existència.
 
El 12 de maig la ciutadania tornarà a triar els nostres representants públics i els encarregarà la constitució d’un nou Govern. Voldríem que els nous responsables públics prenguessin consciència de la nostra existència, de la nostra feina, de la nostra aportació a l’educació i la cultura, i que atenguessin de manera eficaç i àgil les nostres necessitats, que són, al cap i a la fi, les de la ciutadania.
 
És per tot això que proposem a tots els grups polítics que incorporin en els seus plans d’actuació, en el cas que siguin els escollits per a governar el nostre país, les següents mesures.
 
 
 
Per reconèixer el sector
 
1.
Creació d’una Direcció General de Lleure Educatiu i Sociocultural, que atengui el sector des de la perspectiva professional, integrant els vessants econòmic i social de l’activitat, sense exclusions per la forma jurídica i amb la voluntat d’universalitzar els serveis que oferim a la ciutadania.
 
2.
Creació de la Taula Professional del Lleure Educatiu i Sociocultural com a òrgan estable d’interlocució entre tots els agents del sector i els diferents nivells de l’administració, amb caràcter interdepartamental, per impulsar una agenda compartida de treball.
 
3.
Creació d’un Servei d’Educació i Cultura, amb participació tècnica dels dos departaments i amb la missió d’impulsar programes i mesures en tots els nivells de l’administració pública que reconeguin i impulsin una visió transversal d’aquests dos àmbits de l’administració.
 
 
Per millorar els serveis
 
4.
Instrucció interna de contractació pública segons la qual totes les licitacions públiques en l’àmbit del lleure, l’educació i la cultura que depenguin del Govern de la Generalitat o en les quals tingui participació els criteris de qualitat tècnica estaran sempre per sobre dels criteris econòmics vinculats al preu.
 
5.
Limitació del pes de l’oferta econòmica al 0 o al 20 per cent, com a màxim, en les fórmules de valoració en la contractació pública de tots els serveis de lleure educatiu i sociocultural que tinguin caràcter de servei essencial (temps de migdia, extraescolars, casals i colònies, equipaments socioculturals i de cultura de proximitat, serveis d’informació i dinamització juvenil, serveis educatius en centres de patrimoni cultural i natural, entre d’altres).
 
6.
Elaboració d’una guia amb recomanacions i exemples pràctics per a la redacció de criteris de valoració tècnics no automàtics per a les licitacions públiques en l’àmbit del lleure educatiu i la cultura de proximitat, per a ser difosa i promoguda entre les administracions locals.
 
7.
Incorporació al Sistema de Formació i Qualificacions Professionals de Catalunya de nous perfils que atenguin les necessitats tècniques i de servei del sector en l’àmbit de la gestió d’instal·lacions de colònies, de centres de cultura de proximitat, d’educadors per a usuaris amb necessitats educatives especials (NEE), d’educadors culturals i ambientals i de coordinació de serveis complementaris al sistema educatiu com el temps de migdia o les activitats extraescolars.
 
 
Per posar els serveis educatius al centre
 
8.
Refundació del Consell Assessor de Formació en l'Educació en el Lleure (CAFELL), depenent de la Direcció General de Joventut, amb una nova normativa que en garanteixi un funcionament democràtic, amb la lliure participació de tots els centres de formació acreditats sense distincions, amb convocatòries i sessions de treball estables i periòdiques i amb una delimitació clara dels seus àmbits d’activitat.
 
9.
Dotació de recursos per concedir ajuts a les famílies per tal que disposin d’educadors per a alumnes o usuaris amb necessitats educatives especials en totes els activitats pròpies del sector del lleure educatiu (ludoteques, casals i activitats de vacances, extraescolars, sortides dels centres educatius, colònies escolars i de vacances) i de cultura de proximitat (activitats en centres cívics i equipaments de cultura de proximitat, visites pedagògiques a centes de patrimoni cultural, científic i natural...).
 
10.
Reformar el sistema d’assignació d’educadors per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) al sistema educatiu de manera que la contractació es realitzi centre per centre o en zones territorials de proximitat.
 
11.
Creació d’un Sistema d’Educació a Temps Complet o de denominació similar que garanteixi l’accés universal a les activitats extraescolars i que inclogui una regulació mínima que en garanteixi la qualitat i orientació educativa.
 
12.
Ampliar, millorar i homogeneïtzar la capacitat inspectora del Govern en relació amb les activitats de lleure educatiu i esportiu amb menors, tant les que depenen de la Direcció General de Joventut com del Consell Català de l’Esport, per evitar l’incompliment del decret que les regula i el perjudici econòmic del sector que treballa correctament.
 
 
Per un Temps de Migdia educatiu
 
13.
Aprovació d’un nou decret de Temps Educatiu de Migdia, que actualitzi i substitueixi el Decret 160/1996, que regula el servei escolar de menjador. 
 
14.
Determinar que la contractació pública de servei de Temps Educatiu de Migdia tindrà com a objecte social de l’activitat un CPV de l’àmbit educatiu i no de l’hostaleria.
 
15.
Mesura legislativa per garantir la possibilitat que el servei de Temps Educatiu de Migdia dels centres educatius pugui ser assumida o contractada a través de les AFA i que quan es tramiti per la via de la contractació pública la instància decisiva en l’adjudicació serà el propi centre o el seu consell escolar.
 
16.
Assignar la contractació dels educadors per a alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) durant el temps de migdia als operadors que n’assumeixen la gestió.
 
17.
Reforma o simplificació administrativa per unificar la gestió de les beques de menjador escolar, i facilitar-ne el seguiment, control i pagament puntual (a un mes vista). 
 
18.
Sistema estable de promoció de l’alimentació saludable, ecològica i sostenible en temps de migdia amb campanyes periòdiques, coordinades i compartides entre els departaments d’Educació i Salut del Govern, els centres educatius, les AFA i els operadors que gestionen el servei.
 
19.
Recuperació del servei de Temps Educatiu de Migdia per als centres d’educació secundària, amb adaptació horària i criteris alimentaris adequats per al nivell d’autonomia i necessitats dels joves adolescents.
 
 
Per tornar a impulsar les colònies
 
20.
Grup de treball estable de caràcter tècnic constituït per representants dels Departaments d’Educació i de Drets Socials, per estudiar, proposar i fer seguiment de mesures per incentivar i garantir la realització, amb una freqüència estable, de colònies escolars en els diferents nivells educatius, amb suports específics per als centres i els equips docents.
 
21.
Finançament d’un estudi o recerca acadèmica, acordada entre el sector  i l’administració, per a elaborar un Llibre Blanc de les Colònies Escolars, que diagnostiqui la salut del sistema, en detecti les febleses i potencialitats i proposi mesures de futur per garantir-ne la pervivència i la universalització.
 
22.
Desplegament de mesures per integrar les estades en colònies com a mètode i recurs pedagògic en els ensenyaments universitaris relacionats amb l’educació i la cultura, recuperant i potenciant el Premi Interuniversitari Colònies i Educació.
 
23.
Mesura concertada entre el sector i les àrees de Govern de Joventut i Turisme per incorporar la xarxa d’instal·lacions juvenils, les empreses i els serveis vinculats a les estades en colònies en programes de promoció internacional, sota el paraigües d’una marca que les vinculi al turisme de qualitat, juvenil, cultural i educatiu.
 
24.
Creació d’un sistema de suports i beques unificat per a tot el país per garantir l’accés de les famílies vulnerables a les estades en colònies escolars i de vacances al conjunt de la xarxa d’instal·lacions, amb criteris i estàndards mínims de qualitat, sense distinció per la forma jurídica dels seus gestors.
 
25.
Creació d’un consell consultiu de la Xarxa d’Instal·lacions Juvenils de Catalunya amb participació de tots els agents que gestionen equipaments, serveis i programes vinculats, per avaluar-ne el funcionament i elaborar propostes conjuntes de promoció, difusió, serveis i accessibilitat a la ciutadania.
 
 
Per posar la Cultura de Proximitat al mapa
 
26.
Creació del Sistema Català d’Equipaments de Cultura de Proximitat que reguli, classifiqui, organitzi, coordini i implanti de manera territorialment  equilibrada centres d’atenció i serveis socioculturals arreu del país, sota uns mateixos criteris tècnics i de gestió, generats a partir del diàleg i consens entre administracions, professionals, empreses i mon associatiu.
 
27.
Creació d’un Servei de Cultura de Proximitat dintre del Departament de Cultura, per garantir un espai d’interlocució amb les organitzacions que treballen des de la perspectiva de la mediació cultural, la sociocultura i els serveis de proximitat i educatius en equipaments cívics, patrimonials, de creació o comunitaris.
 
28.
Impulsar un grup de treball tècnic, amb participació de l’administració, integrat per tots els agents del sector cultural que hi tinguin relació, per estructurar un model de tasques, perfils i ocupacions professionals centrades en la mediació cultural i el treball de proximitat en els àmbits patrimonial, creatiu i sociocultural, per tal que esdevingui referència per als serveis públics, la contractació pública i la negociació col·lectiva. 
 
29.
Incorporació de l’Acellec en els espais de participació i interlocució relatius a les polítiques de joventut i, en concret, en el seguiment, acompanyament i avaluació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.
 
30.
Actualització i activació de plans estratègics de país per al desplegament de polítiques integrals d’atenció a la infància i la gent gran que vagin més enllà del sistema assistencial, des de la perspectiva de la participació i l’animació sociocultural, amb participació de tots els agents implicats, inclòs l’Acellec.