notícies

Certificat d'antecedents penals per protecció de menors

11/12/2015

El Ministeri de Justícia ha posat en servei un sistema per tal que les empreses sol·licitin de forma conjunta el certificat d'antecedents penals de tots els seus treballadors. Aquesta certificació és necessària per a tots aquells treballadors que estan en contacte estable amb menors, des que es va aprovar i publicar la Llei 26/2015 de reforma de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor. Aquesta nova disposició ha generat molta confusió i no poques incerteses sobre la seva aplicació pràctica. Tot i que no soluciona tots els interrogants, aquest nou sistema facilita una mica la tramitació dels certificats.

La Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, d'abast estatal, determina que tots els treballadors en contacte amb menors han de certificar que no tenen antecedents en delictes sexuals. En l'apartat 5 de l'article 13 ho diu, literalment, així:

5. Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Podeu trobar la llei, completa, en aquest enllaç.

Com que el registre de delinqüents sexuals a què es refereix el text encara no ha estat creat, la mateixa llei estableix una disposició transitòria en la qual s'aclareix que mentre no existeixi la certificació l'emetrà el Registre central d'antecedents penals. Aquest certificat el pot sol·licitar qualsevol persona física major d'edat omplint el formulari 790, que trobarà al web del Ministeri de Justicia, en aquest enllaç o bé recollint-lo a la Gerència Territorial del Ministeri de Justicia a Catalunya (Garcilaso, 123, de Barcelona). Cal acreditar la identitat amb el DNI o altres documents oficials i abonar una taxa de 3,70 euros en qualsevol entitat financera, en la qual s'entregarà el formulari adequadament omplert.

Tanmateix, la certificació individual per a cada treballador pot suposar dificultats per a empreses amb un nombre rellevant de treballadors. Per aquesta raó, el Ministeri de Justicia ha ideat un sistema per tal que les empreses sol·licitin els certificats de tots els seus treballadors en un únic tràmit. El procediment previst s'explica detalladament en aquest enllaç del web del ministeri.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que aquest procediment no estalvia el cost de la taxa, que s'ha de pagar per a cadascun dels treballadors, i fa necessari recollir autoritzacions de cadascun d'ells per tal que l'empresa ho pugui tramitar. Igualment, els treballadors han d'acreditar la seva identitat, i el representant de l'empresa ha de presentar un document de compareixença, acompanyat d'un excel amb les dades de tots els treballadors. Per a tots aquests documents existeix un format oficial que es facilita en l'enllaç web que us hem indicat.

Malgrat tots aquests aclariments, cal recordar que el desplegament de la llei s'ha de fer amb un reglament que teòricament s'hauria d'aprovar i publicar en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la llei (el termini finalitzaria el febrer de 2016), i anirà necessàriament vinculat a la creació del Registre central de delinqüents sexuals. En el moment que es disposi del reglament i del registre s'establirà de manera definitiva el sistema que ha de facilitar el compliment de la llei, que data ja del mes de juliol passat.