notícies

El salari mínim per al sector serveis serà de 900 euros mensuals aquest 2019

14/01/2019

El salari mínim interprofessional (SMI) augmenta un 22,30% aquest 2019 respecte el 2018 i presenta noves regles que l’afecten en relació als convenis que l’utilitzen com a referència. Des de l’Acellec volem compartir una informació que és del vostre interès.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) per a l’any 2019 suposarà un increment del 22,30% respecte al vigent el 2018.

S.M.I dia: 30 euros 14 pagues (35€ amb pagues extra prorratejades al dia).

S.M.I. mes: 900 euros 14 pagues (1.050€ amb pagues extra prorratejades mensualment).

S.M.I anual: 12.600 euros.

Doble S.M.I (prorratejant pagues extra): 70 euros.

Límit 120 dies en pagaments del FOGASA: 8.400 euros.

Límit per a indemnitzacions del FOGASA: 25.200 euros.

 

En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners. Aquest salari s’entén referit a la jornada legal de treball en cada activitat, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es realitzés jornada inferior, es percebrà a prorrata.

 

Treballadors eventuals i temporers

Els treballadors eventuals i temporers, els serveis a una mateixa empresa dels quals no excedeixin de cent vint dies percebran, conjuntament amb el salari mínim, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de les dues gratificacions extraordinàries a què, com a mínim, té dret tot treballador, corresponents al salari de trenta dies en cadascuna, sense que en cap cas la quantia del salari professional pugui resultar inferior a 42,62 euros per jornada legal en l’activitat.

 

Retribució de vacances

Pel que fa referència a la retribució de les vacances, aquests treballadors percebran, conjuntament amb el salari mínim interprofessional fixat, la part proporcional corresponent a les vacances legals mínimes en els supòsits en què no existís coincidència entre el període de gaudi de les vacances i el temps de vigència del contracte. En la resta de casos, la retribució del període de vacances s’efectuarà d’acord amb l’article 38 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors i altres normes d’aplicació.

 

Compensació i absorció

La revisió del salari mínim interprofessional indicat no afectarà l’estructura ni la quantia dels salaris professionals que perceben els treballadors quan aquests salaris en conjunt i en còmput anual siguin superiors a aquest salari mínim.


Aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que, per tots els conceptes, perceben els treballadors en còmput anual i jornada completa vigents a la data d’aquest Reial decret. Si aquests ingressos fossin inferiors en còmput anual al salari mínim interprofessional fixat en el present, hauran de ser incrementats fins a arribar-ne a la quantia.

 

Noves regles d’afectació del SMI als convenis que l’utilitzin com a referència

El Reial decret llei 28/2018, de 29 de desembre, estableix en l’article 12 les noves regles d’afectació del nou SMI als convenis col·lectius que l’utilitzen de referència per tal de determinar l’increment del salari base o complements salarials. La norma recorda que, per a aquells salaris establerts en conveni que siguin inferiors al SMI del 2019, se n’haurà d’adequar la quantia a 900€, d’acord al RD 1462/2018.

A causa del caràcter excepcional de la pujada, aquestes són les noves regles d’afectació de les quanties de SMI als convenis col·lectius que l’utilitzen de referència per a determinar els increments de salari i complements durant el 2019:

  • Per a convenis vigents des del gener del 2017: quantia del SMI del 2016 +  increment del 2% (Reial decret 1171/2015).
  • Per a convenis que van entrar en vigor amb data posterior al gener del 2017 i seguien vigents a 26 de desembre del 2017: quantia del SMI 2017 + 2% (Reial decret 742/2016).
  • Per a convenis que van entrar en vigor després del 26 de desembre del 2017: quantia del SMI del 2018.

 

Excepcions per esmorteir el nou SMI

De la mateixa manera, el text també recull una disposició transitòria única, afegida a l’estructura habitual del Reial decret que regula cada any el SMI, que conté les normes d’aplicació de la pujada a les normes autonòmiques i locals i en els contractes privats que utilitzin el SMI com a referència. La idea és, com ja va avançar el Ministeri de Treball, intentar esmorteir en la mesura del possible la pujada del SMI allà on pugui suposar un perjudici.


 Doncs bé, el text assenyala que, pel “caràcter excepcional” de l’increment que s’aprovarà aquest any, el nou SMI no s’aplicarà a nivell local i autonòmic com a referència per a determinar la quantia de determinades prestacions o els llindars de renda per a accedir-hi. Només es podrà aplicar si hi ha una disposició expressa en aquest sentit.


1. Es considerarà salari la quantitat reconeguda com a tal en acte de conciliació o en resolució judicial per a tots els conceptes als quals es refereix l’article 26.1, ET, així com els salaris de tramitació en els supòsits en què legalment escaigui, sense que el Fons pugui abonar, per un o altre concepte, conjuntament o separadament, un import superior a la quantitat resultant de multiplicar el doble del salari mínim interprofessional diari, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, pel nombre de dies de salari pendent de pagament, amb un màxim de cent vint dies.

 

2. El fons de Garantia Salarial, en els casos de l’apartat anterior, abonarà indemnitzacions reconegudes com a conseqüència de sentència, interlocutòria, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a favor dels treballadors a causa d’acomiadament o extinció dels contractes conforme als articles 50, 51 i 52 d’aquesta llei, i d’extinció de contractes conforme a l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment escaiguin. En tots els casos amb el límit màxim d’una anualitat, sense que el salari diari, base del càlcul, pugui excedir del doble del salari mínim interprofessional, incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 

Aquesta informació ha estat elaborada amb el suport de la consultoria TAX, Economistes i Advocats, amb la qual mantenim un acord de col·laboració. Podeu consultar tota la informació a la pàgina web www.tax.es