notícies

Eleccions europees

13/05/2014

El proper 25 de maig tindran lloc les eleccions la Parlament Europeu, i és responsabilitat de les empreses facilitar la participació dels seus treballadors en aquesta contesa electoral. Amb la finalitat de regular aquesta situació s'ha publicat l'ordre EMO/143/2014, de 2 de maig, amb les instruccions necessàries. Gràcies a informació facilitada per la nostra patronal Cecot, us resumim tot seguit les principals disposicions. Si teniu algun dubte al respecte, us podeu adreçar al servei d'assessorament laboral de Cecot (www.cecot.cat) per realitzar les consultes que us calguin.

TREBALLADORS AMB CONDICIÓ D’ELECTORS

El diumenge 25 de maig de 2014 les empreses concediran als treballadors que tinguin la condició d’electors i que no gaudeixin en aquesta data del descans setmanal un permís retribuït de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui, amb la finalitat que puguin exercir el seu dret a vot en les eleccions de diputats al Parlament Europeu.

Aquest permís està subjecte a les següents condicions:

-  Només tindran permís els treballadors que tinguin la condició d’electors.
- Si la jornada de treball coincideix com a màxim fins a 2 hores amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals no caldrà concedir l’esmentat permís.
- Si la jornada de treball coincideix en més de 2 hores i menys de 4 amb l’ horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís de 2 hores.
- Si la jornada de treball coincideix en 4 hores o més amb l’horari d’obertura dels col·legis electorals es concedirà un permís general de 4 hores.
- En el cas que la jornada laboral no coincideixi ni total ni parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, els treballadors no tindran dret al permís retribuït.
- Si el dia de les eleccions la jornada laboral fos inferior a l’habitual, legal o convinguda, la durada del permís es reduirà proporcionalment.

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que haurà de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, serà potestat de l’empresari.

Retribució dels permisos

- El permís tindrà caràcter de no recuperable i serà retribuït amb el salari que correspondria al treballador si hagués prestat els seus serveis normalment.
- Si el salari està constituït en part per prima o incentiu, la part esmentada es calcularà d’acord amb la mitjana percebuda pels treballadors pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris tenen dret a sol·licitar als seus treballadors l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

TREBALLADORS MEMBRES DE MESA O INTERVENTORS

- Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i que el dia 25 de maig de 2014 no gaudeixin del descans setmanal tindran dret a un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia 25 de maig, així com un permís retribuït corresponent a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia 26 de maig.
- Els treballadors que acreditin la seva condició de membres de mesa electoral o interventors i gaudeixin del descans setmanal el dia 25 de maig tindran dret a un permís retribuït de les 5 primeres hores del dia 26 de maig, amb les mateixes condicions que en el cas anterior.
- Aquest permís, de caràcter no recuperable, es retribuirà per part de l’empresa una vegada el treballador acrediti la seva actuació com a membre de la mesa o interventor.
- La retribució es portarà a terme de la mateixa manera que en el cas dels treballadors amb la condició d’electors.

APODERATS

Els treballadors que acreditin la condició d’apoderats i que el dia 25 de maig no gaudeixin del descans setmanal, tindran dret a un permís retribuït durant la jornada completa d’aquest dia.

VOT PER CORREU

- Els treballadors que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi al dia 25 de maig de 2014, tindran dret a un permís retribuït i no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.
- De l’esmentat permís se’n podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 15 de maig de 2014.
- En aquest cas s’aplicaran les mateixes normes respecte a la coincidència amb l’horari de treball però es substituiran totes les referències als col·legis electorals o meses electorals per les delegacions provincials de l’Oficina del Cens Electoral.
- El permís es retribuirà amb els mateixos termes que els esmentats anteriorment.