notícies

Reclamem als Consells Comarcals criteris de qualitat en la contractació dels serveis de menjador escolar

23/10/2023

Alguns consells intenten dissuadir els centres educatius i les AFA de mantenir el control sobre les contractacions. Resumim les nostres recomanacions en dotze claus sobre criteris de qualitat prioritàries en la contractació.

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) ha elaborat un informe amb recomanacions per als òrgans de contractació d’administracions locals, molt especialment adreçades als Consells Comarcals, per impulsar i garantir el predomini de criteris de qualitat en les licitacions del servei de menjador escolar. 

 

A falta d’una regulació actualitzada per a la prestació del servei (el decret de menjadors escolars actual data de 1996), les diferents administracions que tenen sota la seva responsabilitat la licitació dels concursos públics apliquen models i criteris que podrien posar en risc la qualitat del servei. És així com alguns consells comarcals estan animant les direccions dels centres educatius a deixar la contractació del servei en les seves mans, agrupant les licitacions.

 

Un informe recent de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, d’altra banda, ha posat en dubte que, amb la legislació actual, la gestió dels menjadors escolars pugui quedar en mans de les AFA, ja sigui per ocupar-se directament del servei o per contractar-lo amb empreses especialitzades del sector del lleure educatiu.

 

L’Acellec considera que el control i seguiment dels menjadors escolars s’ha de poder realitzar en proximitat per garantir-ne la qualitat i l’adequació a cada realitat concreta. Per aquesta raó considera que la gestió ha d’estar prioritàriament en mans dels propis centres, ja sigui des de la direcció, ja sigui des de l’AFA. Si existeix alguna dificultat normativa per tal que sigui així, cal que el Govern, a través del Departament d’Educació, legisli per fer-ho possible.

 

Mentre, però, i tenint en compte que cada cop més consells comarcals estan animant els centres a cedir-los el control de la contractació del servei, l’Acellec considera que és vital promoure determinats criteris de qualitat, que no sempre es tenen en compte des de les administracions locals, ajuntaments i consells comarcals.

 

Les recomanacions es concreten en dotze punts que, a parer de l’Acellec i de les seves associades (micro, petites i mitjanes empreses de lleure educatiu) haurien de presidir totes les contractacions públiques impulsades per consells comarcals i ajuntaments. Aquests dies l’Acellec està enviant el document complet de recomanacions a tots els consells comarcals de Catalunya i s’ofereix per mantenir trobades amb els seus responsables d’Educació per explicar els criteris proposats i la seva idoneïtat.

 

El document s’acompanya amb l’enllaç a un espai web de l’Acellec en el qual es pot consultar l’última resolució de preu màxim publicada, el codi de bones pràctiques en la contractació de serveis d’atenció a les persones, la guia de bones pràctiques per al foment de l’accés de les pimes a la contractació pública, les instruccions del Govern sobre productes i serveis alimentaris, i l’acord de Govern de maig de 2022 en el qual es prioritzen els criteris de qualitat per damunt del preu en els contractes públics per a serveis alimentaris.

 

Dotze claus en matèria de qualitat

Reproduïm, tot seguit, les 12 claus de qualitat que proposa l’Acellec per als concursos públics de menjadors escolars.

1. Respecte als acords i previsió en els canvis
Cal esgotar i deixar que arribin a termini els acords, convenis i contractes vigents abans de produir canvis en el model, que s’han d’anunciar i programar sempre amb antelació suficient.
 
2. Centres i AFA en la licitació
Les direccions dels centres, el Consell Escolar i les AFA han de ser presents en el procediment de licitació, amb el màxim protagonisme possible.
 
3. Divisió en lots. Cada centre, un contracte.
Per garantir la qualitat del servei i l’accessibilitat per a les pime, cal donar prioritat a la contractació centre per centre.
 
4. Condicions de solvència proporcionades
L’exigència de solvència a les empreses ha de ser proporcional a l’objecte i l’import del contracte per evitar l’exclusió de facto de les pime.
 
5. El pressupost, desglossat i raonable
El pressupost ha d’estar sempre desglossat i ha d’incloure tots els conceptes que generin despesa, sense exclusions.
 
6. Primer la qualitat, després el preu
El preu ha de tenir el menor pes possible en la licitació, donant sempre preferència a la qualitat del servei.
 
7. Els criteris objectius, rigorosos
S’apliquen a través de fórmules automàtiques, però per aquesta mateixa raó, han de ser molt rigorosos en la seva formulació, que podria produir greus distorsions en el servei si no s’ajusten a la realitat del servei.
 
8. Els criteris de valoració subjectius importen
Prioritat en la valoració del projecte pedagògic, el control d’execució, la qualitat del servei i la coordinació amb el centre i les famílies
 
9. Informació per calcular ràtios
Els plecs han de donar informació suficient per un bon càlcul de la ràtio d’educadors necessària.
 
10. Els preus s’han d’actualitzar
Els contractes han de preveure sempre l’actualització del preu i no s’han de licitar mai abans de la publicació anual de la resolució de preu màxim.
 
11. Les subrogacions, ben fetes
La subrogació és un dret irrenunciable dels treballadors, però també una garantia de qualitat del servei
 
12. Control de l’execució
El millor procediment de contractació pública servirà de poca cosa si no es fa un bon seguiment posterior de l’execució del servei.