notícies

Colònies, menjadors escolars i extraescolars, a l'informe dels experts sobre mesures de millora educativa

08/03/2024

El Govern va crear el Grup Impulsor de Mesures de Millores Educatives com a reacció als resultats de l'informe PISA, que oferia dades molt negatives en relació a Catalunya. Els seus membres es van triar per consens parlamentari i se'ls va encarregar la elaboració d'un document amb propostes concretes de treball per revertir la situació.

Aquesta setmana s'ha fet públic el document Mesures per millorar l'educació a Catalunya, resultat del treball dels divuit membres del grup, en el qual es contemplen sis linies generals d'actuació, amb 154 mesures concretes, divuit de les quals són considerades com a prioritàries. La Consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat ja que el seu departament posarà en marxa de manera immediata aquelles actuacions que, a parer dels experts, són més urgents. Entre elles en destaca una que es refereix en bona mesura al nostre sector d'activitat, que consisteix a impulsar un sistema o model d'educació a temps complet. 

En qualsevol cas, fins a quatre mesures fan referència directa a l'àmbit del lleure educatiu i, per tant, tenen a veure amb els serveis que presten les nostres empreses associades. Són les següents.
 
Mesura 1.3.7. Assegurar que cap alumne quedi exclòs de les sortides i colònies per motius econòmics o per la manca dels suports necessaris.

Les sortides escolars són activitats d’ensenyament-aprenentatge molt importants per al desenvolupament integral de la persona i per fomentar la cohesió de grup. Cal garantir que ningú quedi exclòs d’aquestes activitats, que són part del temps lectiu, per motius econòmics o per manca dels suports necessaris.

Mesura 1.6.1. Garantir l’accés al servei de menjador escolar a l’alumnat socialment desfavorit de l’educació bàsica del servei educatiu de Catalunya.
D’acord amb l’últim informe de la Síndica de Greuges sobre els drets dels infants, a Catalunya hi ha al voltant de 128.000 alumnes amb dret a beca menjador que no en reben. Aquesta és una mesura d'equitat, ja inclosa en el Pacte contra la Segregació Escolar, que s’està desenvolupant molt lentament. Millorarà el benestar i assegurarà la correcta alimentació de l'alumnat que ho necessita.

Mesura 6.7.1. Incrementar els recursos per avançar cap a una educació a temps complet, en col·laboració amb el món local, i assegurar l’accés de l’alumnat vulnerable tant a les activitats en temps no lectiu com a les activitats en temps lectiu.
L'educació a temps complet ha de promoure i integrar les oportunitats educatives, garantir l'equitat en l'accés a les activitats educatives, tant dins com fora de l'horari lectiu, i connectar aquestes
activitats per a la personalització dels aprenentatges.

La recerca internacional demostra com països en els quals es van desenvolupar les escoles a temps complet van millorar els resultats escolars. Alemanya i Portugal en són exemples.

Cal potenciar les activitats existents, millorar l'oferta amb activitats de qualitat, garantir l'accés a tot l'alumnat i augmentar els ajuts econòmics a les famílies amb dificultats. En el disseny d'aquestes
activitats cal assegurar que no hi hagi cap barrera. Per tant, s'ha de definir des d'una perspectiva inclusiva. D'altra banda, per tal de garantir la coordinació i la personalització de les activitats, serà
necessari preveure figures estables a cada centre, responsables de la connexió amb l'entorn i amb els itineraris educatius dins i fora de l'horari lectiu.

L’educació a temps complet s’ha de desenvolupar en el marc de les zones educatives amb convenis amb els Ajuntaments o amb la gestió directa de les AFA.

Actualment, els plans educatius d'entorn han estat experiències de disseny d'aquestes activitats, però calen convenis estables que garanteixin la continuïtat de les activitats.

S’ha de garantir que en els municipis rurals s’ofereixen aquests serveis i activitats educatives, donant un suport específic als ajuntaments dels municipis petits per promoure’n el model.

També caldrà que es faci un treball interdepartamental per tal que les activitats culturals, esportives, tecnològiques, etc., es puguin dissenyar des d'aquesta mirada i s’integrin a l'educació a temps
complet.

Mesura 6.7.2. Assegurar la gratuïtat de les activitats extraescolars per a l'alumnat vulnerable.

L’establiment de l’educació a temps complet necessita un període d’implantació de manera que doni resposta a les necessitats reals del territori. Tot i amb això, és essencial establir mesures concretes
per garantir la gratuïtat de les activitats extraescolars per a l'alumnat vulnerable, a partir del curs 2024-25. Aquesta iniciativa té com a objectiu eliminar les barreres econòmiques i assegurar
que tot l’alumnat, independentment de la seva situació econòmica, pugui participar plenament en les activitats educatives a temps complet.
 
L'equip tècnic de l'Acellec farà seguiment de l'aplicació futura o immediata d'aquestes actuacions, tant per preservar la possibilitat de les nostres empreses associades de participar-hi activament, com per estar amatents a possibles repercussions en la seva activiat.

Podeu accedir al document complet a través del següent enllaç.